Nước ion kiềm - Hướng dẫn sử dụng cho người mới; Các máy lọc nước ion kiềm đều có các mức nước kiềm khác nhau. Tùy thuộc vào thiết lập năng lượng và tốc độ dòng chảy của máy, do đó nước đầu ra có thể đạt được độ pH trên 11 hoặc nước có tính axit (pH=3).