Chỉ số pH và ORP thay đổi thế nào khi đóng đá nước ion kiềm