Chi phí nhổ răng số 8 và quy trình nhổ răng số 8 tại viện răng hàm mặt trung ương, Hà Nội