Điều cần biết cho dân kế toán trước vấn nạn virus mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc