Nhiều doanh nghiệp trên thị trường với đặc thù công việc, do đó yêu cầu phải tuyển dụng người lao động hợp đồng dưới 3 tháng, bài viết chia sẻ cho mọi người mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng, mong rằng sẽ giúp ích được cho mọi người.